Algemene en verkoopsvoorwaarden voor het gebruik van realspot 2021-01-29T15:25:03+01:00

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Investi K op de markt met het merk K°SQUAD en realspot.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Investi K en haar Opdrachtgever, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

Artikel 1 – Definities

De Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft.

investi K is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 – Bestellingen

Het bezorgen aan Investi K van een door de Opdrachtgever ondertekend contract (K°SQUAD) of de registratie voor een online dienst (realspot) door een abonnement te nemen, brengt de verbintenis met zich mee en vertrouwt hiermee de uitvoering toe aan Investi K.

Artikel 3 – Voor maatwerkprojecten

Offerte

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de Opdrachtgever zullen worden verrekend.

De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de Opdrachtgever vallen. De Opdrachtgever kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, indien hiervoor de nodige bewijzen worden geleverd bij aanvang van de opdracht.

Respecteren van het vooropgestelde tijdschema

Investi K tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de offerte, na te leven.

Na de eerste kick-off meeting worden deliverables met deadlines afgesproken in onderling overleg. Beide partijen kunnen maximum twee weken afwijken van de vooropgestelde deadlines.

Indien er vertraging wordt opgelopen, kan de Opdrachtgever slechts het initiatief nemen om de gegeven opdracht te beëindigen, ten vroegste 10 werkdagen na de maximum afwijking nadat Investi K door middel van een aangetekend schrijven van de Opdrachtgever gevraagd wordt actie te ondernemen zodat de opgelopen achterstand in de mate van het mogelijke ingehaald wordt.

Auteursrecht & Recht tot reproductie – Namaak

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de Opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de Opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt.

De Opdrachtgever vrijwaart Investi K bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Indien voor de uitvoering van de opdracht de Opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de Opdrachtgever Investi K specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software.

Investi K is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de Opdrachtgever is aansprakelijk.

Recht van opzeg

De Opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder schadevergoeding het contract opzeggen indien de Opdrachtgever het blijvend oneens is met Investi K die zijn contractueel recht tot buiten gebruikstelling van een deel van de web-toepassing of van de gehele web-toepassing uitoefent.

Investi K zal in dit geval de databestanden in digitale vorm over maken aan de Opdrachtgever.

Verandering van exploitatieleverancier

Indien de Opdrachtgever de exploitatie wijzigt van Investi K naar een andere exploitatieleverancier, is de Opdrachtgever als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de web-toepassing goed te laten functioneren.

Investi K voorziet de volgende procedure in geval van verandering van provider:

 • Vastleggen en beschrijving van technische voorwaarden waaraan de server moet voldoen.
 • Vastleggen migratie/installatie kostprijs.
 • Levering op elektronische wijze van alle data en design elementen om de laatste versie van de web-toepassing te kunnen reproduceren.

De Opdrachtgever engageert zich tot het nemen van de volgende stappen:

 • Document voorleggen van de provider dat de nieuwe omgeving conform is aan de opgestelde specificaties door Investi K.
 • Zorgen voor toegang tot de machines.
 • Betalen van 50% van de transitieprijs voor aanvang, en 50% na afronding van de transitie.

Investi K verbindt zich tot het leveren van bovenvermelde diensten binnen de 30 dagen na de melding dat de Opdrachtgever verandert van exploitatieleverancier.

Vermelding van de Opdrachtgever

Investi K mag de naam van de Opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun web-toepassing door Investi K lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

Het door Investi K vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Investi K.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden (met uitzondering van de gegevens die eigendom zijn van de opdrachtgever), apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de Investi K, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend en het eigendomsrecht over het goedgekeurde en voor de Opdrachtgever op-maat ontwikkelde ontwerp.

Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht heeft geen territoriale beperkingen, noch beperkingen qua tijd.

Investi K is vrij de know-how te gebruiken voor een ander doel en mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.

Artikel 5 – Overdracht van rechten en verplichtingen

De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Investi K.

Artikel 6 – Confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Voor online diensten geldt ook de Privacy Verklaring.

Artikel 7 – Duur en beëindiging

Het All-in onderhoudscontract van de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na het aflopen van de periode wordt deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengd met de duur van 12 maanden.

De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Investi K zal geen reeds gedane betalingen crediteren, na het beëindigen.

Indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Investi K niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt zal Investi K de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.  Wanneer de Opdrachtgever geen redelijke poging onderneemt om aan de door Investi K gestelde verplichtingen te voldoen, voor zover deze verplichting binnen de grenzen van de algemene redelijkheid vallen, heeft Investi K het recht de overeenkomst na een termijn van 30 dagen te beëindigen.

Investi K heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Bij opzegging door om het even welke partij kan de Opdrachtgever de web-toepassing bij een derde laten hosten. De Opdrachtgever kan evenwel niet het recht opeisen tot de eigendomsoverdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de web-toepassing.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Investi K.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW tenzij anders vermeld en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Investi K het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.

Investi K stuurt de Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever zijn niet bezwaarde rekeningen niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Bij het verzuimen van de betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een minimum incassotoeslag van €37,50. Tevens worden de gerechtelijke en alle redelijke buitengerechtelijke kosten bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een nalatigheidsintrest van 10% lopen. Bij aangetekende ingebrekestelling is bovendien een forfaitair schadebedrag van 15% verschuldigd met een minimum van 100 Euro. Bij een gerechtelijke invordering zijn ook de kosten van de raadsman van Investi K ten laste van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Investi K kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Investi K een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Artikel 9 – Gebruik van de web-toepassing

Het data/emailverkeer is beperkt tot de overeengekomen voorzieningen voor het abonnement.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan met de web-toepassing informatie te delen die voldoet aan één of meerdere van de volgende voorwaarden:

 • Bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, zip, tar, gz, mp3, gif
 • Pornografisch materiaal, of enkel bestaan uit links naar zulke sites.
 • Illegale informatie bevatten, of informatie die copyright protected is.
 • Illegale software
 • Racistisch of fascistisch materiaal
 • Lasterende taal tegen een groep of individu kenbaar maken.

Wanneer de Opdrachtgever toch een van de bovennoemde informatieitems on-line plaatst, zal deze verwittigd worden door Investi K waarna verwacht wordt de inhoud aan te passen of te vewijderen.

Geeft de Opdrachtgever binnen de 10 werkdagen geen gehoor dan is Investi K gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige web-toepassing te verwijderen van diens servers. In geen geval kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Investi K heeft te allen tijde het recht om een fysische trafiekbeperking in te stellen op de contractueel overeengekomen waarden indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

Dimensionering van het systeem is een verantwoordelijkheid van Investi K en in geen geval zal een website offline geplaatst worden om redenen van hinder op andere gebruikers indien de Opdrachtgever de website gebruikt binnen het overeengekomen kader en de contractuele bandbreedte beperkingen niet overschrijdt.

De Opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van Investi K gesteld wordt. De Opdrachtgever beschermt Investi K tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de webtoepassing. De Opdrachtgever vergoedt de Investi K voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 10 – Buiten gebruikstelling

Investi K heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Investi K niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Investi K zal de Opdrachtgever hiervan op voorhand schriftelijk in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Investi K kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Investi K gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Investi K heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van op voorhand schriftelijk per email aangekondigde onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Investi K is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Investi K weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Investi K kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Investi K of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Investi K.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Investi K slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Investi K voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De Opdrachtgever vrijwaart Investi K voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Investi K.

Wijzigingen in de gegevens van de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Investi K. Als de Opdrachtgever dit niet doet, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Investi K als gevolg daarvan lijdt.

De totale aansprakelijkheid van Investi K wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 25.000 (vijfentwintig duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • redelijke kosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Investi K aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Opdrachtgever wordt ontbonden.
 • redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Investi K op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan Investi K voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Opdrachtgever aan Investi K voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Investi K meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Investi K vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Investi K verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen Investi K van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Worden onder meer als dusdanig beschouwd: staking van leveranciers, oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Investi K als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 13 – Wijziging van de voorwaarden

Partijen behouden het recht voor deze voorwaarden in onderling overleg te wijzigen of aan te vullen.

Wjzigingen of aanvullingen dienen het voorwerp uit te maken van een aanhangsel aan het onderhavige contract, en zijn door beide partijen te ondertekenen.

Artikel 14 – Klachten

Elke klacht dient Investi K aangetekend én gemotiveerd te bereiken binnen de 10 werkdagen na factuurdatum in de Nederlandse taal. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Investi K.

Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 15 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Investi K en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Bij betwistingen is enkel de Rechtbank van Brussel bevoegd.